Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Mulțumim că aţi accesat site-ul nostru. Scopul Politicii de confidențialitate este de a informa utilizatorul despre datele pe care le colectăm, modul în care sunt stocate şi cum sunt folosite în sensul prelucrării lor.  Vă asigurăm că acordăm atenție sporită confidențialității datelor personale,  nu am vândut și nici nu vom vinde baze de date, fiind conștienți că informațiile confidenţiale vă aparţin şi ni le încredinţaţi în vederea obţinerii unei navigări de calitate în site-ul nostru, cât şi pentru a vă informa în legătură cu proiectele noastre.

Aceste informații sunt importante și vă rugăm să le citiţi cu atenție.

Politica noastră de confidenţialitate vă informează cu privire la:

 • ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;
 • cum utilizăm respectivele informaţii;
 • opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

Prin accesarea și navigarea pe site-ul www.apartamente-valcea.ro sau prin contactarea noastră prin formularul de contact sau datele de contact afișate declaraţi că aţi fost informat în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor personale prin parcurgerea celor consemnate în Politica de confidențialitate.

CINE SUNTEM ȘI CUM PUTEM FI CONTACTAȚI

„GDPR”, „Regulamentul” REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation)
„date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
”prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

SCHIMBĂRI

Politica de confidențialitate poate fi schimbată în funcție de modificările legislative intervenite ulterior intrării în vigoare a Regulamentului. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, ce va fi făcută prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

a) Informațiile furnizate voluntar prin accesarea site-ului și contactarea noastră

La utilizarea formularului de contact de pe site, dacă ne contactaţi  prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informații pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele şi prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, dar și adresa IP a vizitatorului site-ului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Când postezi un comentariu, ne daţi informațiile (nume și e-mail dar și adresa IP).  Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim, nu tranferăm informații către terți naționali, din Spațiul Economic European (SEE) sau din afara SEE.

b) Informații pe care le colectăm automat

Când navigaţi pe site, este posibil să colectăm informații despre vizita pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare, regiunea din care ne contactaţi și alte informații despre modul în care aţi interacționat cu noi. Aceste informații sunt colectate prin folosirea Politicilor de cookie sau tehnologii de asimilare.

Prelucrări de date personale  pentru care nu este necesar consimțământul

Formular de contact

 • Formularul de contact plasat la secţiunea Contact a site-ului domeniului www.apartamente-valcea.ro La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de identificare, email, telefon precum și textul solicitării dumneavoastră) in conditiile prevazute in aceasta sectiune.
 • Scopul prelucrării: Formularea răspunsului la solicitare.
 • Temei legal: Interes legitim de a prelucra întrebările adresate și de a formula răspunsuri pertinente solicitantului.
 • Durata de stocare: 24 luni.
 • Consecinţele refuzului de a furniza date: imposibilitatea formulării unui răspuns.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

În ce privește datelor pe care ni le oferţii voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” conform art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016.

În ce privește datele oferite voluntar prin postarea unui comentariu, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor transparență și informare.

Consimțământul nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă daţi în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.   Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:

a) Consimțământul persoanei vizate;
b) Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
c) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
d) Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
f) Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 iar în calitate de utilizator beneficiaţi de drepturile prevazute în Capitolul III din Regulament: „Drepturile persoanei vizate” , respectiv: „accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării”.

Pentru orice informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal ne puteţi contacta pe mail: contact@apartamente-valcea.ro sau la nr. de telefon 0730231419. În situația în care considaţi că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SCOPURI COLECTĂRII DATELOR

 • pentru a răspunde la întrebări și solicitări adresate nouă;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • în scop marketing, însă numai ulterior obținerii consimțământului;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopului colectării, dar nu mai mult de 24 luni de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

Limităm durata de stocare a datelor personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de prelucrare.

Analizăm în permanență necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale. Periodic analizăm datele colectate si prelucrate, în vederea filtrarii, sortării și menținerii lor numai în cazul în care scopul prelucrarii este actual.

Ștergem datele dvs. personale într-un interval de timp specificat, la maxim 12 luni din  momentul în care relația cu noi se încheie (pentru  newsletter există posibilitatea dezabonării). Procedăm la ștergerea datelor personale în momentul când ne solicitați,  cu exceptia datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o bază legală, date pe care le ștergem la expirarea termenului legal de păstrare.

PĂSTRĂM ÎN SIGURANȚĂ DATELE PERSONALE

Păstrăm în siguranță datele personale

 • cu măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare,
 • menținem un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale,
 • am implementat și actualizăm în permanență  măsuri pentru descoperirea breșelor de securitate. Pentru a limita consecințele unui eventual incident și a  recupera datele personale afectate.

CUM ȘI CUI COMUNICĂM DATELE PERSONALE

Există posibilitatea să dezvăluim datele persoanle către următoarele entităţi:

 • Furnizori de servicii. Companii care furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, în următoarele situații- emiterea facturilor+dacă este cazul, transmiterea de e-mail în numele nostru, companiilor de soft sau administratorilor de site. Acești colaboratori sunt selectați cu atenție și ne asigurăm că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste companii sunt împuternicite să folosească aceste date numai în scopul de a ne executa serviciile contractate.
 • Autorități ale statului pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora ne solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Nu dezvăluim datele personale furnizate  către terţe părţi ce nu execută servicii pentru noi cu scopul de a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora.

TRANSFERUL DE DATE CĂTRE STATE TERȚE

Regulamentul prevede 8 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora:

 1. Dreptul de acces la date;
 2. Dreptul la rectificarea datelor;
 3. Dreptul la ștergerea datelor;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor;
 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
 7. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;
 8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteţi retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@apartamente-valcea.ro sau SMS la nr. de telefon 0730231419  cu titlu  „retragere consimțământ”.

 • Dreptul de acces

Aveţi  dreptul de a solicita și obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care văe privesc și, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare

Aveţi dreptul de a solicita și obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, a fost retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţi dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale de păstrare și arhivare pentru a fi puse la dispoziția autorităților.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveţi dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament pentru perioada în care se verifică dacă drepturile noastre legitime sau obligația de a respecta prevederi legale prevalează asupra drepturilor persoanei.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a solicita și primi datele cu caracter personal furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament  sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament,

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu aveţi acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între utiliyator și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul explicit al utilizatorului.

 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal

Avem obligația să vă comunicăm în calitate de “persoană vizată” orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuată în urma solicitării, precum și eventuale solicitări de date din partea autorităților statului sau divulgări de date urmare a incidentelor de securitate.

CONSIDERENTE ÎN CE PRIVEȘTE COMUNICAREA DATELOR

 • Perioada de timp: Vom răspunde solicitării în termen de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit, conform Regulamentului din motive temeinice sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: Este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele personale, fiind constrânși de prevederi legale și vom comunica în acest sens poziția noastră în spiritul respectării prevederilor legale de care suntem ținuți. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul legal al refuzului.
 • Imposibilitatea de a vă indentifica: Este posibil să nu putem căuta datele personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. În unele cazuri( datele furnizate prin cookie-uri) nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării, cu excepția cazului în care furnizaţi informații suplimentare care să permită identificarea.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail contact@apartamente-valcea.ro.